MẶT BẰNG TỔNG THỂ

Khu Phú Gia 1 :

 • PG1-1, PG1-4 mỗi khu có 5 nền biệt thự diện tích 19,69*20 = 393,8m2
 • PG1-2, PG1-3 mỗi khu có 5 nền biệt thự diện tích 15*20 = 300 m2
 • PG1-5 mỗi khu có 5 nền biệt thự diện tích 22*44 = 880 m2
 • PG1-6, PG1-7 mỗi khu có 18 nền biệt thự diện tích 15*20 =300 m2
 • PG1-8, PG1-11 mỗi khu có 12 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • PG1-9, PG1-10 mỗi khu có 26 nền biệt thự diện tích 6*20 =120 m2

Khu Phú Gia 2 : 

 • PG2-1, PG2-5 mỗi khu có 12 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • PG2-2, PG2-6 mỗi khu có 40 nền nhà phố diện tích 6*20 =120 m2
 • PG2-3, PG2-4,PG2-7,PG2-8  mỗi khu có 39 nền nhà phố diện tích 6*18 =108 m2
 • PG2-9 mỗi khu có 33 nền nhà phố diện tích 5*20 =100 m2

Khu Phú Gia 3 : 

 • PG3-1,PG3-2,PG3-6,PG3-7 mỗi khu có 39 nền nhà phố diện tích 6*18 =108 m2
 • PG3-3,PG3-8 mỗi khu có 31 nền nhà phố diện tích 6*20 =120 m2
 • PG3-4,PG3-9,PG3-10 mỗi khu có 12 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • PG3-5 mỗi khu có 16 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • PG3-11 mỗi khu có 31 nền nhà phố diện tích 5*20 =100 m2
 • PG3-12 mỗi khu có 44 nền nhà phố diện tích 5*20 =100 m2

Khu Vĩnh Quý 1 : 

 • VQ1-1 mỗi khu có 17 nền biệt thự diện tích 15*25 = 375 m2
 • VQ1-2, VQ1-3 mỗi khu có 14 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • VQ1-4,VQ1-5  mỗi khu có 34 nền nhà phố 5*20 = 100m2
 • VQ1-6 ,VQ1-7,VQ1-8,VQ1-9 mỗi khu có 49 nền nhà phố 5*20 = 100m2
 • VQ1-10 mỗi khu có 32 nền nhà phố 5*20 = 100m2
 • VQ1-11 mỗi khu có 44 nền nhà phố 5*20 = 100m2

Khu Vĩnh Quý 2 : 

 • VQ2-1 mỗi khu có 18 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • VQ2-2 mỗi khu có 4 nền biệt thự diện tích 15*25 = 375 m2
 • VQ2-3 mỗi khu có 7 nền biệt thự diện tích 12*25 = 300 m2
 • VQ2-4,VQ2-5,VQ2-6,VQ2-7,VQ2-8,VQ2-9,VQ2-10 mỗi khu có 44 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • VQ2-11 mỗi khu có 4 nền biệt thự diện tích 15*30 = 450 m2

Khu Mỹ An 1 : 

 • MA1-1 mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*18,5 = 92,5 m2
 • MA1-2 mỗi khu có 34 nền nhà phố diện tích 5*18,5 = 92,5 m2
 • MA1-3 mỗi khu có 30 nền nhà phố diện tích 5*18 = 90 m2
 • MA1-4 mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*18 = 90 m2
 • MA1-5 mỗi khu có 30 nền nhà phố diện tích 5*19 = 95 m2
 • MA1-6 mỗi khu có 33 nền nhà phố diện tích 5*19 = 95 m2
 • MA1-7 mỗi khu có 50 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA1-8 mỗi khu có 8 nền biệt thự diện tích 13.5 *24 = 324 m2

Khu Mỹ An 2 :

 • MA2-1 mỗi khu có 35 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA2-2 mỗi khu có 33 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA2-3 , MA 2-4 mỗi khu có 34 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA2-5 mỗi khu có 5 nền biệt thự  diện tích 19*33 = 627 m2
 • MA2-6 mỗi khu có 25 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA2-7 mỗi khu có 34 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA2-8 mỗi khu có 6 nền biệt thự diện tích 14*20= 280 m2
 • MA2-9 mỗi khu có 12 nền biệt thự diện tích 15*20= 300 m2
 • MA2-10 mỗi khu có 6 nền biệt thự diện tích 14*20= 280 m2
 • MA2-11 mỗi khu có 6 nền biệt thự diện tích 22.5*32= 720 m2

Khu Khang Thịnh 1 : 

 • KT1-1 mỗi khu có 5 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-2, KT1-3  mỗi khu có 25 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-4 mỗi khu có 50 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-5 mỗi khu có 35 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-6 mỗi khu có 31 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-7 mỗi khu có 36 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-8 mỗi khu có 40 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-9 mỗi khu có 39 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-10 mỗi khu có 31 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-11 mỗi khu có 50 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2

Khu Khang Thịnh 2 : 

 • KT2-1, KT2-3 mỗi khu có 25 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT2-2 mỗi khu có 33 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT2-4 mỗi khu có 22 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT2-5 mỗi khu có 9 nền biệt thự diện tích 15*20 = 300 m2
 • KT2-6 mỗi khu có 4 nền biệt thự diện tích 17*20 = 340 m2

Khu Khang Thịnh 3 : 

 • KT3-1 mỗi khu có 42 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT3-2 mỗi khu có 33 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT3-3 mỗi khu có 40 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT3-4, KT3-6 mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT3-5 mỗi khu có 13 nền biệt thự diện tích 12*20 = 120 m2
 • KT3-7 mỗi khu có 5 nền biệt thự diện tích 17*20 = 340 m2
 • KT3-8 mỗi khu có 14 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • KT3-9 mỗi khu có 5 nền biệt thự diện tích 12*25 = 350 m2

Khu Hưng Vượng 1 : 

 • HV1-1 mỗi khu có 22 nền biệt thự diện tích 12*20 = 240 m2
 • HV1-2, HV1-3 mỗi khu có 48 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV1-4 mỗi khu có 16 nền biệt thự diện tích 12*22 = 264 m2
 • HV1-5 mỗi khu có 10 nền biệt thự diện tích 12*22 = 264 m2
 • HV1-6 mỗi khu có 28 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV1-7 mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV1-8, HV1-11  mỗi khu có 26 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV1-9, HV1-10  mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2

Khu Hưng Vượng 2 :

 • HV2-1  mỗi khu có 44 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-2  mỗi khu có 30 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-3, HV2-4, HV2-5  mỗi khu có 42 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-6  mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-7  mỗi khu có 30 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-8  mỗi khu có 17 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-9  mỗi khu có 36 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-10  mỗi khu có 9 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2

Khu Hưng Vượng 3 :

 • HV3-1  mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV3-2, HV3-4, HV3-6  mỗi khu có 25 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV3-3, HV3-5  mỗi khu có 28 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV3-7  mỗi khu có 17 nền biệt thự diện tích 12*20 = 240 m2
 • HV3-8  mỗi khu có 10 nền nhà phố diện tích 12*20 = 240 m2
 • HV3-1  mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2