Mặt bằng tầng 2
Mặt bằng tầng 3
Mặt bằng tầng điển hình 4-21